Language

National channels

Guangzhou

Jiangmen
2nd Floor, Jiangmen Longda Bone

Porcelain Jianai Home Furnishing Store

Jiangmen
Jiangmen Xinhui District Longda Bone

China Main Store

Guangxi

NanNing City
Longda Bone China Counter on the 6th

Floor of Nanning Dream Island Shopping

Center

Guilin
Guilin Smile Church Commercial Building

Yunnan

Kunming
Yunnan Shulin Street Restaurant and

Kitchen Longda Monopoly Headquarters

Kunming
Golden Dragon Mall

Kunming
Jinjun Department Store Time Store

Kunming
Jinmei Department Store Huidu

Store

Fuzhou
Fuzhou Ocean Department Store

Fujiang

Fuzhou
Fuzhou Tianyuan Home Fashion Store

Fuzhou
Fuzhou Wal-Mart Sam's Club

Fuzhou
Fuzhou Wangfujing Department Store

Fuzhou
Fuzhou Dongjiekou Department Store

Kunming
Ginger Shopping Center

Kunming
Kunming Bolian Plaza 5th Floor Flagship Store

Zhejiang

Jinhua City
Yiwu Station Road Ziguang Kitchen

Equipment Firm

Ningbo City
Ningbo Wentong Longda Bone Porcelain

Monopoly Store

Ningbo City
Ningbo Wentong Longda Bone Porcelain

Monopoly Store

Anhui

Hefei  City
Longda Bone China Store

Tianjin Branch

Address: 1st Floor, 1895 Tianda Creative Building, 192 West Anshan Road
Phone: 022-23459516
Postcode: 300073

Chengdu Branch

Address: 2nd Floor, No. 192, Xiaojiahe Street
Phone: 13518151234
Postcode: 610017

Shanghai Branch

Address: No. 3 Stairs, Shanghai Stadium, 1111 Caoxi North Road
Phone: 021-62890501
Postcode: 200030

Beijing Branch

Address: No. 1, Xilou Hutong, Yonghegong Street
Phone: 010-84030096
Postcode: 100007

Contacts

 

Address: Yinhe Road, High-tech Development

Zone, Tangshan City, Hebei Province

Postcode: 063020

公众号二维码

Sweep and follow us

 © TANGSHAN LONGDA BONE CHINA Co.,Ltd. All right reseaved. ICP14014986号-1  Power by xinnet.com